Handelsbetingelser

Gældende fra den 1. Juni 2019

Indledning

Terms and conditions udgør sammen med den elektroniske ordrebekræftelse aftalen (“Abonnementsaftalen”) mellem kunden anført i ordrebekræftelsen (“Kunde”) og Freightsolution (“Leverandør”). Abonnementsaftalen beskriver, hvilke moduler som Kunden har adgang til på Freightsolutions platform.

1 freightsolution

1.1 Freightsolution

Freightsolution udvikles og forvaltes af Freightsolution ApS (“Freightsolution”) og alt afhængigt af Abonnementsaftalen giver platformen Kundens medarbejdere (“Brugerne”) adgang til forskellige moduler: Calculator, Invoice Checker, Statistics, Comparison, Administation.


1.2 Adgang til Freightsolution

Alle Freightsolution produkter er web-baserede, hvilket betyder, at Kunden kan tilgå alle moduler via en browser.

Kundes login giver adgang til de i Abonnementaftalen aftalte moduler.

Kunden kan udvide et givent Abonnement med flere moduler, der vil blive gjort tilgængelig i Kundens login.

1.3 Tilkøb

Kunden kan tilkøbe hjælp til at foretage sammenligninger mellem forskellige transportører i Comparison eller mellem en værende transportør og en/flere nye transportører.

2 Anvendelse af Freightsolution

2.1 Anvendelse af Freightsolution

Kunden må kun anvende Freightsolution til egne forretningsformål og må ikke give tredjepart adgang til platformen.

2.2 Forsendelsesdata

De forskellige moduler vil kunne tilvejebringe data produceret af Kunden (“Forsendelsesdata”). Forsendelsesdata bliver gemt i Freightsolution og kan anvendes til f.eks. statistikformål.

Leverandøren er databehandler og det er derfor dataejeren, Kunden, der selv kan slette eller anonymisere Forsendelsesdata. Leverandøren sletter ikke Forsendelsesdata, med mindre Abonnement bringes til ophør.

Leverandøren sikre, at Forsendelsesdata ikke går tabt.

2.3 Fjernelse af adgang til Freightsolution

Kundens adgang til Freightsolution kan fjernes såfremt Abonnement ikke er betalt på forfaldsdatoen. Der åbnes for adgang igen, så snart Abonnement er betalt.

3 Service

3.1 Kundeservice

Adgang til kundeservice er inkluderet i Kundens Abonnement og er åben på alle hverdage mellem 8.00 og 16.00 enten via telefon, e-mail eller chat.

3.2 Ændringer i Freightsolution

Vedligeholdelse og ændringer forsøges planlagt således at det giver mindst mulig gene for Kunden. Større ændringer vil blive annonceret i Leverandørens nyhedsbrev.

4 Økonomi

4.1 Abonnementsgebyrer

Det samlede Abonnement sættes sammen efter de moduler der vælges til i Abonnementsaftalen og eventuelle efterfølgende tilkøb af moduler (benævnt “Abonnementsgebyr”).

Det samlede Abonnementsgebyr opkræves forud for den perioden, der aftales i Abonnementsaftalen (for et år eller for hver måned mod tillæg).

Leverandøren kan justere Abonnementspriser og gebyrer max en gang om året.

4.2 Ydelser ud over Abonnement

Ydelser der ikke er inkluderet i Abonement, faktureres ud fra forbrugt tid og i henhold til gældende timepriser, rundet op til nærmeste time.

4.3 Fakturering og betaling

Abonnement og andre ydelser forfalder ved Leverandørens fakturering.

Alle priser er opgivet excl. moms og andre afgifter.

5 Rettigheder

5.1 Rettigheder

Leverandøren ejer alle rettigheder til Freightsolution.

5.2 Forsendelsesdata og priser til Calculator

Al Forsendelsesdata er ejet af Kunden. Forsendelsesdata må kun anvendes af Leverandøren til at levere de ydelser som Leverandøren er forpligtet til efter Abonnementsaftalen.

Leverandøren har ret til at anvende anonymiserede Forsendelsesdata til statistik i de moduler som der tilbydes. Leverandøren skal sikre sig, at Forsendelsesdata ikke indeholder data omkring enkeltpersoner inden det anvendes til de forskellige moduler.

Forsendelsesdata og priser til Calculator er fortrolige. Ønskes en særskilt Hemmeligholdelsesaftale indgået kan dette indgås (Freightsolution format).

6 Behandling af personoplysninger

6.1 Forsendelsesdata

Forsendelsesdata der overføres til Leverandøren kan indeholde personoplysninger angående Kundens kunder. Kunden vil altid være den dataansvarlige og Leverandøren vil være databehandler. Hvor længe data skal opbevares er derfor Kundens afgørelse.

Ved ophør af Abonnementsaftalen vil Leverandøren slette alle Forsendelsesdata.

Leverandøren må ikke anvende Forsendelsesdata på anden måde end som der er beskrevet i Abonnementsaftalen.

Skulle der ske brud på persondatasikkerheden, er Leverandøren forpligtet til at underrette Kunden så snart Leverandøren er bekendt med bruddet. Det er Kundens ansvar at underrette eventuel tilsynsmyndighed i det krævede omfang.

Leverandøren benytter tekniske tredjepartsunderleverandører inden for EU/EØS. Forsendelsesdata holders dermed inden for EU.

6.2 Data som leverandøren er ansvarlig for

Leverandøren vil opbevare personoplysninger omkring Kunden og brugere af platformen.

Disse oplysninger anvendes til generelle formål som salg og markedsføring.

Leverandøren er den dataansvarlige for denne behandling og opbevarer data i CRM- og ERP-systemer.

7 Mangler og ansvar

7.1 Ansvar

Freightsolution ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab ved anvendelse af de forskellige moduler.

Direkte, dokumenteret tab som følge af misvedligeholdelse af forpligtelser beskrevet i Abonnementsaftalen er begrænset til maksimalt det beløb, som Kunden har betalt for 12 måneder forud for den måned, hvor tabet er konstateret.

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar, at priser der lægges til grund for Calculator er korrekt sat op og at de bliver vedligeholdt.

7.2 Brud

Abonnementsaftalen kan opsiges skriftligt i tilfælde af kontraktbrud. Opsigelse vil i så fald være gældende fra opsigelsesdatoen.

Såfremt Kunden ikke har betalt en forfalden betaling, kan Leverandøren opsige Abonnementsaftalen efter der er sendt en betalingspåmindelse til Kunden.

8 Varighed og ophør

8.1 Aftaleperioder

Abonnementsaftalen fornyes automatisk efter 12 måneder med en ny periode på ligeledes 12 måneder, med mindre Abonnementsaftalen opsiges af en af parterne mindst 30 dage inden den nye periode. 

Opsiges Abonnementsaftalen midt en en periode, kan dette ligeledes ske med 30 dages varsel, men dette giver ikke Kunden ret til tilbagebetaling af Abonnementsgebyrer, som der allerede er betalt til Leverandøren.